Quantum diffusion of microcavity solitons

Chengying Bao, Myoung-Gyun Suh, Boqiang Shen, Kemal Şafak, Anan Dai, Heming Wang, Lue Wu, Zhiquan Yuan, Qi-Fan Yang, Andrey B. Matsko, Franz X. Kärtner, Kerry J. Vahala
Nature Physics
https://arxiv.org/abs/2003.06685

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest